16. 10. 2019

Informace o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je informování subjektů údajů, že Fotbalové asociace České republiky, se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 004 06 741, spolek vedený u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1066 (dále „FAČR“) zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. FAČR, jakožto správce osobních údajů, zároveň ujišťuje o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem vyřízení Vaší objednávky na koupi vstupenek a dále pro účely identifikace.

FAČR v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje.  Jde zejména o jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, e-mail a telefonní číslo. Ostatní údaje, které poskytnete a které nebudou vyžadovány, budou vymazány a FAČR je nebude dále zpracovávat.

Vaše údaje FAČR uchovává pouze po dobu nezbytnou k poskytování Vámi požadovaných služeb, pro účely uvedené v tomto dokumentu a pro všechny zákonné účely, pro něž je povinen údaje uchovávat. Jakmile už nebudou Vaše údaje pro tyto účely potřebné, budou vymazány v souladu se zásadami FAČR.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně. FAČR disponuje vhodnými technickými a organizačními opatřeními nutnými pro ochranu osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití. Seznam zpracovatelů bude poskytnut na vyžádání. Vaše údaje nejsou zpracovávány automatizovaně.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a taktéž právo (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Kontakt:

Veškeré dotazy týkající se problematiky ochrany osobních údajů lze zasílat na e-mailovou adresu facr@fotbal.cz, případně na e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů: k.pauly@fotbal.cz.

 

Složka dokumentů:

Informace o zpracování osobních údajů